HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR VE KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu,SatGuru Türkiye Seyahat Acentası (Bu sözleşmede kısaca Acenta diye

anılacaktır) diğer tarafta tüketici arasında yurt içi ve yurt dışı gezileri konusunda akdolunmasıdır.

Seyahat Acentası: SatGuru Türkiye

Cumhuriyet Cad. Sipahi Apt no 38 Harbiye İstanbul

Telefon: +90 (212) 291 33 57 E-mail: sumit@satgurutravel.com

MADDE 2- SÖZLEŞME BEDELİ

2.1. Sözleşme bedeli KDV dahil

2.2. Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi (VOUCHER) da belirtilen tüm hizmetler dahildir.

MADDE 3 – ÖDEMELER

3.1. Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'inin, kalan bakiyenin gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi

gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin

%35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

3.2. İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

3.3. Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin ,hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı

MADDE 3/ 3.1. maddesi ile aynıdır.

(Özel ürünler, egzotik adalar, Uzakdoğu vs. seyahatlerinde, gidilen ülkenin ve o ülkede konaklanacak tesislerin özel şartlarına

uygun olarak organize edilen seyahatlerdir.)

MADDE 4 – İPTAL/ DEVİR

4.1. Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu

sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez

teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

4.2. Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. (indirimli,

özel ürünler ve Erken Rezervasyon döneminde 3 rezervasyonlar hariç)

4.3. Tüketici, hizmetin başlamasından 15–7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre

kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

4.4. İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35 ini, 7

günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı

iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59–31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25' ini, 30–15 gün

önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14–07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'

ini 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.6. Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam

teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin

istisnasıdır.

4.7. Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle

doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.

4.8. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına

yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret

iadesi yapılmaz.

4.9. Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından

evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Ödenen bedeli iade eder. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet

kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş

yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu

iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.

4.8. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına

yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret

iadesi yapılmaz.

4.9. Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından

evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Ödenen bedeli iade eder. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet

kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş

yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu

iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

MADDE 8- VİZE İŞLEMLERİ

Vize, pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya

teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen

pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentanın vize alınamamasından dolayı

herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca, vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından

acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

MADDE 9- REHBER ÜCRETİ: Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.

 

MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER

10.1. Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin

şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dâhilindeki hallerde, tüketici

aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin

edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile

de telafi yoluna gidebilir.

10.2. Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin

can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul

eder.

10.3. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, Acente yetkilisine ve

konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.

10.4. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi İyi niyetli tüketicinin işbirliği

yapma ve özenli davranma borcudur.

10.5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla

görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna

rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları

gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek

zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı

mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog

ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

10.6. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa, acentada kalan kopya kayıtları esas

alınacaktır.

MADDE 11 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.

MADDE 12 – ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI VE SEYAHAT SİGORTASI

12.1. 1618 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi

halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır.Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

12.2. Zorunlu Paket Tur Sigortası, paket turlarda tüm tüketicilere tarafımızdan yapılmaktadır.

12.3. Paket turlar dışında kalan hizmetlerde, tüketici dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde

çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını ve seyahati keyfi yahut zaruri

hallerde iptali durumunda ödediği bedelin belli bir kısmını geri alabilmek üzere sigortalatabilir.

Bu sözleşme Voucher (konaklama detayları) da dahil dört sayfadan oluşmaktadır.

Voucher’da adı geçen tüm kişiler adına Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım.

 

 

VOUCHER’DA ADI GEÇEN TÜM KİŞİLER ADINA                                                     SATGURU TURKİYE

İmza                                                                                                                        İmza